A – Všeobecné podmínky
Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO 18. 6. 2024 – zašlete na adresu :

1. přihlášku č. 1 (příloha č. 1) ve formátu XLS

2. vyplněnou charakteristiku družstva (příloha č. 3)

Originál přihlášky s razítkem a podpisy účastníků odevzdáte při prezenci. Charakteristiky družstev slouží zejména rozhlasovým moderátorům na stadionu při představování jednotlivých družstev a budou zveřejněny na stánkách mladez.dh.cz.

 

Doporučená osnova charakteristiky (na přečtení charakteristiky má komentátor max. 2 minuty):

 • Sportovní úspěchy v minulém období (krátce)
 • Jak dlouho soutěžíte
 • Představit soutěžící – jméno (nepsat o každém odstavec)
 • Co od účasti na soutěži očekáváte, vaše motivace – jednou větou

 

Prezence: povinné doklady

 • originál přihlášky č. 1 (příloha č. 1), v případě změn originál přihlášky č. 2 (příloha č. 2)
 • členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s fotografií, občanské průkazy všech členů družstva nebo cestovní pasy v kombinaci s výpisem údajů z registru obyvatel – jméno, příjmení, datum narození, údaj o trvalém pobytu ne starším 30 dnů před konáním příslušné soutěže (viz usnesení VV SH ČMS ze dne 22. 2. 2024)
 • charakteristika družstva, pokud nebyla již zaslána

Bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů SH ČMS. Upozorňujeme trenéry družstev na dodržení limitu věkové kategorie a respektování přestupních pravidel. Všichni soutěžící musí být zapsáni v Centrální evidenci členů SH ČMS.

Závodníkům, kteří nesplní podmínky prezence, nemůže být umožněn start v soutěži! Všichni trenéři by u sebe měli mít průkazy pojištěnců všech členů družstva nebo jejich kopii!


 

B – Pravidla soutěže, soutěžní materiál a vybavení

Soutěž hry Plamen proběhne dle sportovní části Směrnice hry Plamen (platnost od 1. 9. 2022) a aktuálního komentáře ke Směrnici hry Plamen a dle znění tohoto organizačního zabezpečení v plném rozsahu včetně upřesnění provedení sportovních disciplín (např. úprava překážek, společný materiál)

 • Sjednocení s mezinárodními pravidly disciplín CTIF.
 • Požární útok CTIF – délka vodního příkopu 1,6 m
 • Štafeta CTIF
 • Při přípravě na disciplínu si může v době přípravy soutěžící (družstvo) umístit na soutěžní dráhu značky, které musí po odběhnutí opět odstranit.
 • Třetí úsek dráhy – Hadice může na podložce ležet nebo stát.
 • Devátý úsek dráhy – Spojky hadic C směřují ve směru k cíli a smí se dotýkat země.

Všechna družstva si přivezou vlastní materiál kromě materiálu, který zajistí pořadatel:
jednotnou požární stříkačkou typu FPN 10–1000 a přetlakový ventil s obtokovou hadicí na požární útok, PHP na štafetu 4 x 60 m a štafetu CTIF, džberové stříkačky (kovové, kruhový průměr), hadičky D 25 v délce 3 m a proudničky D 25 na PÚ CTIF.

Rozlišovací čísla na PÚ CTIF a proudnice na PÚ Plamen si všichni přivezou vlastní.

Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených technických úprav odpovídající příslušné směrnici. (viz prezentace: http://bit.ly/kontrola-materialu)

Disciplíny PÚ CTIF a PÚ Plamen bubou probíhat na tartanovém povrchu.

Disciplíny PÚ CTIF a štafeta požárních dvojic budou měřeny elektronicky.

V případě lichého počtu účastníků nastoupí v disciplínách štafeta CTIF a štafeta 4 x 60 m k 1. pokusu startovní čísla 1–14, následně startovní číslo 15 k 1. pokusu a současně s ním startovní číslo 1 k druhému pokusu. Dále nastupují družstva se startovními čísly 2–15 ke 2. pokusu.
Jako ochrana dráhy bude u rozdělovačů při štafetě 4 x 60 m s překážkami použita pryžová podložka o max. tloušťce 12 mm.

Trenéři zajistí, že členové družstva nebudou vstupovat na plochu stadionu, s výjimkou doby tréninků a vlastní soutěže a že bude dodržen noční klid, který začíná každý den ve 22:00 hod. Při porušení ustanovení tohoto OZ má řídící část štábu právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže. Mimo jiné i při zjištění požití alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné chování soutěžících nebo doprovodu (např. hrubé nebo nevhodné vyjadřování se na adresu rozhodčích nebo členů štábu soutěže, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zařízení, kouření v prostoru ubytování, poškození využívaných prostor a jeho zařízení).

 

Protesty: Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500,00 Kč, při každém odvolání bude složena další kauce ve výši 500,00 Kč. V případě uznání protestu nebo odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad Jménem družstva je oprávněn jednat trenér soutěžícího družstva uvedený na přihlášce.

 

Štáb soutěže:
Řídící část:
1 – náčelník štábu: Dana Vilímková
2 – zástupce náčelníka štábu: Tereza Říhová
3 – zástupce náčelníka štábu: Martina Hartmanová
4 – velitel soutěže: Petr Kostrůnek
5 – hlavní rozhodčí: David Urbánek
6 – zástupce hlavního rozhodčího: Jitka Flodrová

Rozhodčí jednotlivých disciplín:
Požární útok Plamen: Jan Havlena
Požární útok CTIF: Petr Polášek
Štafeta 4 x 60 m: Dagmar Rakušanová

Štafeta CTIF: Eva Vilímková
Štafeta požárních dvojic: Vít Hradec

Organizačně – technická část:


vedoucí sčítací komise: Josef Orgoník


vedoucí ubytovací a stravovací komise: Marie Marysková


ubytovací a stravovací komise: Jana Škodová


prezence: Andrea Dopitová, Jana Trojancová, Milena Sobotková, Julie Burdychová


vedoucí technické čety: Jiří Zloch


zástupce vedoucího technické čety: Martina Crháková


hlasatel: Petr Gvuzď


mediální skupina: Irena Špačková, Jaroslava Čečrdlová, Jan Koutek


člen štábu: Monika Němečková, Kateřina Orgoníková

 

Časomíra: Vlastimil Nevařil, Jiří Nevosad